نظر موافق شماره ۴۳۲ (۲ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۸۱۲
شماره رای ۴۳۲-۱۰۸۱۲-۳
شماره سند ۱۱۵
توضیح نظر موافق قاضی ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 29/08/1989
خواهان تله داین اینداستیریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C10812 Doc 115 fr
Case No: ۱۰۸۱۲