نظر موافق شماره ۴۲۵ (۲۴ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۱
توضیح نظر موافق جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 15/11/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C39 doc 401 FA
Case No: ۳۹