نظر موافق شماره ۴۱ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۹۱
شماره رای ۴۱-۹۱-۳
شماره سند ۲۸
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 09/05/1983
خواهان منیجمنت آو آلکن آلومینیوم لیمیتد، وکالتاْ از طرف سهامداران خود که تبعه ایالات متحده‌اند، و جیمز پی. مانگان، اصالتاْ از طرف خود و وکالتاْ از طرف سایر سهامداران آلکن آلومینیم لیمیتد که تبعه ایالات متحده‌اند
خوانده شرکت ایرکابل
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C91 Doc 28 Fa
Case No: ۹۱