نظر موافق شماره ۴۰ (۲۹ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۷۵
شماره رای ۴۰-۳۷۵-۱ آی. تی. ام.
شماره سند ۱۰۳
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن با قرار موقت
تاریخ ثبت 20/08/1984
خواهان بندون دروسی اینترشنال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C375 Doc 103
Case No: ۳۷۵