نظر موافق شماره ۳۹۹ (۲۳ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۲۷۳
شماره رای ۳۹۹-۱۰۲۷۳-۳
شماره سند ۵۸
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 14/10/1989
خواهان هیدتومو شینتو
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C10273 Doc 58 FA
Case No: ۱۰۲۷۳