نظر موافق شماره ۳۸ (۹ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۲۲
شماره رای ۳۸-۲۲۱-۱ آی تی ام
شماره سند ۱۳۸
توضیح نظر موافق هوارد ام.هولتزمن با قرار موقت
تاریخ ثبت 31/08/1984
خواهان بوئینگ کامپنی و شرکت های فرعی آن، لوجیستیکس ساپورت کورپوریشن، بوئینگ تکنولوژی اینترنشنال، اینکورپوریتد، بوئینگ کانستراکشن ایکوایمپنت کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام.هولتزمن
C222 Doc 138 FA
Case No: ۲۲۲