نظر موافق شماره ۳۶۷ (۱۹ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای ۳۶۷-۸۲۹-۲
شماره سند ۱۴۱
توضیح نظر موافق جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت ایران، وزارت جنگ ایران، نیروی هوایی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C829 Doc 141
Case No: ۸۲۹