نظر موافق شماره ۳۵۲ (۲۶ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۳۷۵
شماره رای ۳۵۲-۳۷۵-۱
شماره سند ۱۴۸
توضیح نظر موافق اسدالله نوری
تاریخ ثبت 16/06/1988
خواهان بندون دروسی اینترشنال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسدالله نوری
C375 Doc 146
Case No: ۳۷۵