نظر موافق شماره ۳۵۲ (۲۳ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۳۷۵
شماره رای ۳۵۲-۳۷۵-۱
شماره سند ۱۴۴
توضیح نظر موافق قاضی هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت
خواهان بندون دروسی اینترشنال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C375 Doc 144
Case No: ۳۷۵