نظر موافق شماره ۳۲ (۲۳ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۲-۲۴-۱
شماره سند ۱۷۱
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 13/03/1984
خواهان استارت هاوزینگ کورپوریشن، استارت سیستمز اینکورپوریتد، استارت هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک عمران، بانک ملت
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C24 Doc 171 FA
Case No: ۲۴