نظر موافق شماره ۳۲۲ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۵۴
شماره رای ۳۲۲-۱۵۴-۳
شماره سند ۱۰۳
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 18/05/1987
خواهان اکسان کورپوریشن
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C154 Doc 103 FA
Case No: ۱۵۴