نظر موافق شماره ۳۱۴ (۲۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۱۴-۲۴-۱
شماره سند ۳۱۱
توضیح نظر موافق فاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 20/10/1987
خواهان استارت هوزینگ کورپوریشن،‌ استارت سیستمز، اینکورپوریتد، استارت هوزینگ اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران،‌بانک عمران، بانک ملت
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C24 Doc 311
Case No: ۲۴