نظر موافق شماره ۳۱۱ (۶ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۷۴
شماره رای ۳۱۱-۷۴-۳
شماره سند ۳۲۰
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/11/1987
خواهان موبیل اویل ایران اینکوپوریتد و موبیل سیلز اند ساپلای کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C74 doc 320 FA
Case No: ۷۴