نظر موافق شماره ۳۱۱ (۶ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۰
شماره رای ۳۱۱-۱۵۰-۳
شماره سند ۳۱۳
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/11/1987
خواهان اگزان کورپوریشن و اسو تریدینگ کامپانی آو ایران
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C150 Doc 313 FA
Case No: ۱۵۰