نظر موافق شماره ۳۱۱ (۶ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۸۱
شماره رای ۳۱۱-۸۱-۳
شماره سند ۳۱۳
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/11/1987
خواهان آرکو ایران، اینک و آترکو، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C81 Doc 313 FA
Case No: ۸۱