نظر موافق شماره ۳۱۱ (۶ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۷۶
شماره رای ۳۱۱-۷۶-۳
شماره سند ۳۱۳
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/11/1987
خواهان سن هاسینتو ایسترن کورپوریشن و سن هاسینتو سرویس کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C76 Doc 313
Case No: ۷۶