نظر موافق شماره ۲۸ (۱۰ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۲۸-۱۵۹-۳
شماره سند ۱۴۳
توضیح نظر موافق با قرار موقت
تاریخ ثبت 01/11/1983
خواهان فورد اروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارنیوترونیک اوورسیز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، ‌دولت ایران بانک مرکزی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C159 Doc 143 FA
Case No: ۱۵۹