نظر موافق شماره ۲۷ (۲۷ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۸۴
شماره رای ۲۷-۸۴-۳
شماره سند ۱۰۲
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 18/03/1983
خواهان آلتراسیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ایز ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C84 Doc 102 FA
Case No: ۸۴