نظر موافق شماره ۲۶۳ (۲۰ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۲۴
شماره رای ۲۶۳-۳۲۴-۳
شماره سند ۵۴
توضیح نظر موافق قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 11/11/1986
خواهان فیوترا تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C324 Doc 58 FA
Case No: ۳۲۴