نظر موافق شماره ۲۵۹ (۱ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶
شماره رای ۲۵۹-۳۶-۱
شماره سند ۲۳۲
توضیح نظر موافق قاضی عاملی
تاریخ ثبت 10/11/1986
خواهان فلکسی-ون لیسینگ،اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کوروش-حسین عاملی
C36 doc 232 FA
Case No: ۳۶