نظر موافق شماره ۲۵۵ (۲۸ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۸
شماره رای ۲۵۵-۴۸-۳
شماره سند ۳۰۷
توضیح نظر موافق قاضی براوئر
تاریخ ثبت 19/09/1986
خواهان امریکن بل اینترنشنال اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C48 Doc 307 FA
Case No: ۴۸