نظر موافق شماره ۲۴۸ (۳ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۹۸
شماره رای ۲۴۸-۱۹۸-۱
شماره سند ۱۱۲
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 25/08/1986
خواهان امان اند ویتنی
خوانده وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان)
شعبه یک
داوران ریچارد ام. ماسک
C198 Doc 112 fr
Case No: ۱۹۸