نظر موافق شماره ۲۴۴ (۱۷ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۸
شماره رای ۲۴۴-۶۸-۲
شماره سند ۲۳۵
توضیح نظر موافق جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 08/08/1986
خواهان هوارد نیدلز تامن اند برگندوف
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری و بانک تجارت (جانشین بانک بین‌المللی ایران و ژاپن)
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C68 Doc 235 FA
Case No: ۶۸