نظر موافق شماره ۲۳۹ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۰
شماره رای ۲۳۹-۱۲۰-۲
شماره سند ۲۷۶
توضیح نظر موافق جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان چاس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C120 Doc 276 FA
Case No: ۱۲۰