نظر موافق شماره ۲۱ (۲۳ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۳۲
شماره رای ۲۱-۱۳۲-۳
شماره سند ۸۵
توضیح نظر موافق
تاریخ ثبت 19/04/1983
خواهان رکسنورد اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت چکش و کارخانجات تولیدی و صنعنی سیپورکس، با مسئولیت محدود
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C132 doc 85 FA
Case No: ۱۳۲