نظر موافق شماره ۲۱۶ (۱۵ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۳
شماره رای ۲۱۶-۵۳-۱
شماره سند ۱۱۴
توضیح نظر موافق محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 06/03/1986
خواهان بلانت برادرز کورپوربشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک رفاه کارگران
شعبه یک
داوران سید محسن مصطفوی
C53 Doc 115 FA
Case No: ۵۳