نظر موافق شماره ۲۱۵ (۱۶ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۲
شماره رای ۲۱۵-۵۲-۱
شماره سند ۱۲۷
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 07/03/1986
خواهان بالانت برادرز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت خانه سازی
شعبه یک
داوران ریچارد ام. ماسک
C52 Doc 127 FA
Case No: ۵۲