نظر موافق شماره ۲۱۲ (۵ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۳۷
شماره رای ۲۱۲-۴۳۷-۳
شماره سند ۶۷
توضیح نظر موافق پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/02/1986
خواهان اچ. ا. اسپالدینگ، اینکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C437 Doc 67eng
Case No: ۴۳۷