نظر موافق شماره ۲۱۲ (۱۲ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۳۷
شماره رای ۲۱۲-۴۳۷-۳
شماره سند ۷۰
توضیح نظر موافق چارلز ان براور
تاریخ ثبت 03/03/1986
خواهان اچ. ا. اسپالدینگ، اینکورپوریتد
خوانده وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براور
C437 Doc 70
Case No: ۴۳۷