نظر موافق شماره ۲۰۹ (۸ بهمن ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۷۸
شماره رای ۲۰۹-۷۸-۳
شماره سند ۲۸۵
توضیح نظر موافق قاضی چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 28/01/1986
خواهان ترنس اوشن گالف اویل کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C78 Doc 285 FA
Case No: ۷۸