نظر موافق شماره ۲۰۸ (۳۰ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۷۳
شماره رای ۲۰۸-۷۳-۳
شماره سند ۲۷۵
توضیح نظر موافق قاضی چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 20/01/1986
خواهان ایران شوران اویل کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C73 Doc 275 FA
Case No: ۷۳