نظر موافق شماره ۱۸ (۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۰
شماره رای ۱۸-۳۰-۳
شماره سند ۵۷
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 25/01/1983
خواهان گرانایت استیت ماشین کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ایران بانک صادرات ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C30 doc 58 FA
Case No: ۳۰