نظر موافق شماره ۱۶۲ (۱۷ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۷۶۳
شماره رای ۱۶۲-۷۶۳-۳
شماره سند ۲۲
توضیح نظر موافق چارلز ان.براوئر
تاریخ ثبت 06/02/1985
خواهان منوچهر حدادی
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران چارلز ان.براوئر
C763 Doc 22
Case No: ۷۶۳