نظر موافق شماره ۱۴۵ (۲۰ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۵
شماره رای ۱۴۵-۳۵-۳
شماره سند
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 11/09/1984
خواهان آر. جی. رینولدز توباکو کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت دخانیات ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C35 Doc 232 FA
Case No: ۳۵