نظر موافق شماره ۱۳ (۲۷ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۸۸
شماره رای آی.تی.ام. ۳۸۸-۱۳ اف.تی.
شماره سند ۶۰
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن و ریچارد ام. ماسک درباره قرار توقیف جریان رسیدگی در دادگاه ایران
تاریخ ثبت 16/02/1983
خواهان ای-سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن، ریچارد ام. ماسک
C388 Doc 60 FA
Case No: ۳۸۸