نظر موافق شماره ۱۳۶ (۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۹/۵۰
شماره رای ۱۳۶-۴۹/۵۰-۲
شماره سند ۱۲۳
توضیح نظر موافق دکتر شفیع شفیعی نسبت به بخشی از حکم و نظر مخالف وی نسبت به بخش دیگر آن
تاریخ ثبت 29/06/1984
خواهان گولد مارکتینگ اینکورپوریتد جانشین هوفمن اکسپورت کورپوریشن
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C49 Doc 123 FA
Case No: ۴۹/۵۰