نظر موافق شماره ۱۳۳ (۱۲ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۰
شماره رای ۱۳۳-۳۴۰-۳
شماره سند ۹۴
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 03/07/1984
خواهان کل مین فودز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سیمرغ
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C340 Doc 94
Case No: ۳۴۰