نظر موافق شماره ۱۲۷ (۳ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۵۷
شماره رای ۱۲۷-۲۵۷-۱
شماره سند ۹۰
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 24/03/1984
خواهان داو کمیکال کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع ملی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C257 Doc 90 FA
Case No: ۲۵۷