نظر مخالف و موافق شماره ۴۸۵ (۲۹ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۶۰
شماره رای ۴۸۵-۶۰-۳
شماره سند ۴۲۶
توضیح نظر مخالف و موافق قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 20/11/1990
خواهان دولوپمنت اند ریسورسز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C60 Doc 426 FA
Case No: ۶۰