نظر مخالف و موافق شماره ۳۶۷ (۱۷ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای ۳۶۷-۸۲۹-۲
شماره سند ۱۴۴
توضیح نظر موافق و مخالف سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 08/07/1988
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جنگ ایران، و نیروی هوایی ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C829 Doc 144
Case No: ۸۲۹