نظر مخالف و موافق شماره ۳۵۸ (۲۰ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۹۵
شماره رای ۳۵۸-۱۹۵-۱
شماره سند ۹۹
توضیح نظر مخالف و موافق اسداله نوری
تاریخ ثبت 10/06/1988
خواهان اگرواستراکت اینترنشنال، کورپوریتد
خوانده سازمان غله کشور، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C195 Doc 99 FA
Case No: ۱۹۵