نظر مخالف شماره ۹۷ (۲۶ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۴
شماره رای ۹۷-۵۴-۳
شماره سند ۲۰۹
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک درمورد رد ادعا به دلیل عدم صلاحیت
تاریخ ثبت 15/02/1984
خواهان دیمز اند مور
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت ملی صنایع فولاد، مرکز پزشکی ایران، شرکت ملی گاز ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C54 doc 209 FA
Case No: ۵۴