نظر مخالف شماره ۹۶ (۲۳ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۸۸
شماره رای ۹۶-۴۸۸-۱
شماره سند ۶۴
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن با حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/03/1984
خواهان پان امریکن ورلدارویز اینکورپوریتد، و پان امریکن ورلدسرویسز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C488 Doc 64
Case No: ۴۸۸