نظر مخالف شماره ۸۹ (۲۵ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۴
شماره رای ۸۹-۸۴-۳
شماره سند ۱۳۳
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک نسبت به حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/12/1983
خواهان آلتراسیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، اینفورمیشن سیستمز ایران (ایز ایران)
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C84 Doc 133 FA
Case No: ۸۴