نظر مخالف شماره ۸۴ (۲۸ شهریور ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای ۸۴-۸۲۹-۲ دی. ائی. سی
شماره سند ۱۴۷
توضیح نظر مخالف سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جنگ ایران، و نیروی هوایی ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C829 Doc 147
Case No: ۸۲۹