نظر مخالف شماره ۸۰ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۳۶
شماره رای ۸۰-۱۳۶-۱
شماره سند ۵۷
توضیح نظر مخالف هوارد ام. هولتزمن در باب حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان جنرال تایر اند رابر کامپانی، جنرال تایر اینترنشنال کامپانی، جنرال اینترنشنال اینکورپوریتد، جنرال تایرریلتی کامپانی
خوانده شرکت لاستیک‌سازی ایران (سهامی عام)
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C136 Doc 57
Case No: ۱۳۶