نظر مخالف شماره ۷۵ (۲۹ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۱۲
شماره رای ۷۵-۴۱۲-۳ آی. تی. ال.
شماره سند ۴۴
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 20/12/1989
خواهان زمان آذر نورافشان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C412 Doc 44
Case No: ۴۱۲