نظر مخالف شماره ۷۵ (۲۹ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۱۵
شماره رای ۷۵-۴۱۵-۳
شماره سند ۴۴
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 20/12/1989
خواهان جرج نورافشان
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C415 Doc 43 FA
Case No: ۴۱۵