نظر مخالف شماره ۷۴ (۱۰ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۷۷
شماره رای ۷۴-۳۷۷-۳ آی.تی.ال
شماره سند ۲۸
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 01/12/1989
خواهان کاترین ظهرابگیان آبراهامیان
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C377 Doc 28 FA
Case No: ۳۷۷