نظر مخالف شماره ۷۲ (۱۶ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۷۲-۸۱۲-۳
شماره سند ۶۳
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 07/09/1989
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C812 Doc 63
Case No: ۸۱۲